มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.ส่งมอบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ให้กับเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO) เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาในเครือซีเมนต์ไทย (SCG)
News Date18 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้จัดการโครงการ พร้อมทั้งทีมวิจัย ร่วมส่งมอบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาอัตโนมัติ Research and Development of Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) Component ให้กับเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO) ซึ่งเป็นเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาในกลุ่มเครือซีเมนต์ไทย (SCG) โดยผลงานวิจัยนี้เป็นระบบคลังเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาอัตโนมัติที่รวมเครื่องจักร AS/RS ระบบควบคุมและซอฟแวร์ระบบจัดการคลังเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา เป็นการทำงานร่วมกันทั้งทีมวิจัยจาก มจพ.และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาฯ รวมระยะเวลาตลอดโครงการกว่า 20 เดือน ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาร่วมกัน ณ เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา นวพลาสติกเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา จำกัด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
เบญจภรณ์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา