มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อธิการบดี มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. 5 ปีซ้อน
News Date29 มีนาคม 2562
                วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561  (NACC Integrity Awards) จากพลเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี  
                การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาให้มีความเป็นมาตรฐานในเวทีสากล  โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด คือ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวดองค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และหมวดองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
               สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 5 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลากัน นับตั้งแต่ปี 2557-2561 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ มจพ. ในการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน  สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรของ มจพ.  ที่มุ่งเน้นเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 
 
รุ่งนภา/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
สมเกษ/ถ่ายภาพ