มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
News Date12 มีนาคม 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรม 804 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย ดังหัวข้อต่อไปนี้
- การบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ นครศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เวลา 09.00-10.30 น.
- การบรรยาย เรื่อง “เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาวิธีการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและฐานเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาต่าง ๆ เพื่อการอ้างอิงงานวิจัย” โดย นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เวลา 10.30-12.00 น.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
***มีของที่ระลึกแจกผู้เข้าร่วมงาน/รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น***
สามารถสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 2422, 2413-2415
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
ตรินัยน์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา