มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Pitching Startup 2019
News Date18 กุมภาพันธ์ 2562
นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันวิชาการ Pitching Startup 2019 ในงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนักศึกษาแห่งเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ครั้งที่ 29 (Biot game 29th) เป็นการแข่งขันวิชาการจากนิสิตนักศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทั่วเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มาพัฒนาก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษา มจพ. ที่ได้รับรางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายจิณณธรรม ทรัพย์อำนวยโชค
2. นายณัฐนันท์ บุญจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์ หุ่นไทย
4. นางสาวธันยมัย ตั้งธีระสุนันท์
โดยมี ผศ.ดร. ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ จัดในงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพ นิสิตนักศึกษาแห่งเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาเป็นประจำปี และมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 ทีม มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกัเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ได้รับรางวัลและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
พัทธนันท์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา
อ.ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์/เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา