มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ บ. ไทย ไลอ้อน เมนทารี
News Date28 มีนาคม 2562
ผศ.พีระศักดิ์  เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง นางสาวมณิสรา  อิ่มสำราญรัชต์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคล เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด โดยมี  ผศ.ดร.รณินทร์ กิจกล้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ  ผศ.ดร.สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์ หัวหน้าภาควิชาบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ  นางสาวลัดดา ภูสิงหา หัวหน้างานอาวุโส เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด และ  นางสาวอุษาวดี นกแก้ว หัวหน้างานอาวุโส เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทรัพยากรมนุษย์ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาการบิน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยคณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ และเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการสร้างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชาการและสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านวิชาการทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทรัพยากรมนุษย์ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาการบิน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาและเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงถึงเจตจำนงในการดำเนินเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านเกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลาบริการได้ในอนาคต
 
ศศิกานต์ / เกมยิงปลาที่ดีที่สุด|โบนัสเกมยิงปลา-ภาพ